Poradnik sprzedającego

1. Przygotuj dokumenty określające stan prawny naszego mieszkania, domu, działki.
2. Przygotuj (dom, mieszkanie) na wizyty potencjalnych kupujących.
3. Współpraca z profesjonalistą zapewnia nam przede wszystkim oszczędność czasu, jak również zwiększa komfort i bezpieczeństwo przeprowadzenia transakcji. Pamiętajmy, że poza przygotowaniem oferty i jej prezentacją od doświadczonego pośrednika możemy oczekiwać również m.in.:

• informacji o obecnej sytuacji na rynku nieruchomości,
• pomocy w kompletowaniu dokumentów,
• negocjacji warunków umowy,
• uzgadniania szczegółowych zapisów w umowach i wyjaśniania znaczenia tych zapisów,
• wsparcia w załatwianiu formalności w urzędach i instytucjach,

4. Określmy cenę naszej nieruchomości, działki. Pamiętajmy, że często doliczamy do naszej ceny wartość sentymentalną, która dla potencjalnego nabywcy pozostaje niestety bez znaczenia, a może nam wydłużyć czas sprzedaży, (wynajmu).

Sprzedaż domu – niezbędne dokumenty

• podstawa nabycia – akt notarialny umowy sprzedaży lub darowizny
• aktualny odpis z księgi wieczystej(z ujawnionym budynkiem)
• aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów
• mapa ewidencyjna
• aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy
• zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców
• decyzja o wysokości podatku od nieruchomości
• dokumentacja techniczna
• w przypadku dziedziczonej nieruchomości- postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadku

Sprzedaż domu w trakcie budowy – niezbędne dokumenty
• podstawa nabycia-akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny lub postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości w drodze spadku
• aktualny odpis z księgi wieczystej
• aktualny odpis i wyrys z rejestru gruntu
• aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy
• pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności nadaną przez odpowiedni organ UM
• dziennik budowy
• projekt budowlany – dokumentacja techniczna budynku
Sprzedaż działki – niezbędne dokumenty

• podstawa nabycia – akt notarialny darowizny lub umowy sprzedaży
• aktualny odpis z księgi wieczystej
• aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów
• mapa ewidencyjna
• aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy lub zaświadczenie o braku aktualnego planu zagospodarowania dla danej działki
• decyzja o wysokości podatku od nieruchomości
• w przypadku nieruchomości dziedziczonej-postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie
• o uiszczeniu podatku od spadku
• jeśli działka jest w użytkowaniu wieczystym – niezbędna jest umowa o ustanowienie tego prawa
•  decyzja o wysokości opłaty rocznej
• zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców bądź obdarowanych z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachówku, przy czym zaświadczenie z urzedu skarbowego odnośnie nabycia w drodze darowizny jest wymagane jeżeli dokonana została po 1 stycznia 2008 roku. Zaświadczenie z urzędu skarbowego odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia zawsze jest wymagane. Rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami.

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

• zaświadczenie ze spółdzielni o przydziale mieszkania
• aktualne zaświadczenie ze spółdzielni, że klient jest członkiem spółdzielni i że przysługuje mu spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu wraz z opisem danego lokalu
• zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców
• aktualne zaświadczenie o braku zaległości finansowych klienta w stosunku do spółdzielni
• Jeśli lokal nie posiada księgi wieczystej, a kupujący chce założyć księgę wieczystą(np. kiedy nabywa nieruchomość z kredytu) dodatkowo musi przedłożyć:
• Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów działki, na której znajduje się budynek wielorodzinny
• Aktualny odpis z księgi wieczystej działki, na której znajduje się budynek wielorodzinny.

Sprzedaż mieszkania własnościowego (własnościowe prawo do mieszkania)
• Podstawa nabycia-akt notarialny darowizny lub umowy sprzedaży lub postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości w drodze spadku
• Zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców
• Aktualne zaświadczenie o braku zaległości finansowych klienta w stosunku do wspólnoty.